prof. dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

prof. dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Biografia

Artur Bednarkiewicz ukończył Wydział Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej w 1998 roku. Tytuł doktora nauk fizycznych i doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS) Polskiej Akademii Nauk (PAN ) we Wrocławiu odpowiednio w 2003 I 2013 roku. Zarówno pracę magisterską (dotyczącą laserów neodymowych) jak i pracę doktorską (dotyczącą laserów i spektroskopii kryształów domieszkowanych jonami iterbu) wykonał w grupie prof. dr hab. Wiesława Stręka. Po 4 letnim stażu podoktorskim w Joint Research Centre, Italy, Komisji Europejskiej, powrócił do INTiBS PAS i równocześnie zainicjował powstanie interdyscyplinarnego zespołu w ramach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Grupa skupia się na wykorzystaniu nanoluminoforow do bio-detekcji i bio-obrazowania – NAOMIS (ang. Nanoparticle Assisted Molecular Imaging and Sensing. Jego obecne zainteresowania skupiają się wokół interdyscyplinarnej tematyki optycznej (bio) spektroskopii, nowych nano-znaczników luminescencyjnych, układów pomiarowych i optycznych, przestrzennie modulowaną hodowlą komórek, a także fizyką, spektroskopią i chemią nanoluminoforów domieszkowanych jonami lantanowców. Od 2015 roku jest on profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Niskich Temperatur I Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Jest współautorem ponad 90 publikacji naukowych (h-index >18, >1050 cytowań, sumaryczny IF>150),, autor 4 patentów i 3 zgłoszeń patentowych. W trakcie swojej pracy otrzymał wiele nagród, m.in. stypendium Ministra Nauki, granty FNP, medale za wynalazki na targach Brussels Eureka. Ma bogate doświadczenie jako badacz (3 granty własne 2xNCN, 1xNCBiR), recenzent (>60 publikacji, >30 grantów narodowych (NCN,FNP) oraz międzynarodowych (FET Open, 1 grant Australijski i Belgijski, recenzent 2 prac doktorskich), opiekun naukowy (6 prac magisterskich, 2 prace doktorskie – w toku), przedsiębiorca (współtwórca i współwłaściciel spółki Nanovectors Sp z o.o.). Od 2014 roku jest członkiem Europejskiej Akademii Młodych Uczonych. Jest również polskim przedstawicielem i aktywnym uczestnikiem akcji COST CM1403 Europejskiej Sieci Upkonwerterów.