prof. dr hab. inż. Tomasz Tański

Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Tomasz Tański

Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

Biografia

Kierownik Centrum Nanotechnologii

Kierownik Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie, Wydział Mechaniczny-Technologiczny, Politechnika Śląska.

Dr hab. inż. Tomasz TAŃSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. jest zastępcą dyrektora Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, dyrektorem Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej, kierownikiem Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie, kierownikiem Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, członkiem Sekcji Metaloznawstwa Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, członek Stowarzyszenia Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych HEFAJSTOS, a także był i jest członkiem wielu komitetów technicznych i organizacyjnych międzynarodowych konferencji, specjalistą w zakresie materiałoznawstwa stopów metali nieżelaznych, materiałów kompozytowych i nanostrukturalnych, inżynierii wytwarzania, powierzchni, badania własności i struktury materiałów inżynierskich. Dr hab. inż. Tomasz TAŃSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. jest autorem lub współautorem ponad 250 publikacji naukowych, o zasięgu światowym, ponad 50 publikacji z listy filadelfijskiej, zdobywcą 18 nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych, jest/i lub był kierownikiem i wykonawcą ponad 25 projektów badawczych i dydaktycznych w Polsce i za granicą oraz recenzentem wielu prac naukowych, w tym 4 recenzji wydawniczych publikacji zwartych, 2 prac doktorskich, 52 artykułów w czasopismach naukowych indeksowanych na liście JCR, 37 artykułów konferencji naukowych i seminariów, jest promotorem 4 prac doktorskich realizowanych w obszarze Nanotechnologii oraz opiekunem naukowym 5 prac doktorskich studentów zagranicznych, promotorem i opiekunem 106 prac inżynierskich, 33 prac semestralnych, 11 prac magisterskich. Ponadto jest współautorem 3 patentów i 5 zgłoszeń patentowych. Dodatkowo Dr hab. inż. Tomasz TAŃSKI, prof. nzw. w Pol. Śl. w latach 2001-2016 był wielokrotnie na wyjazdowych wykładach w kilkudziesięciu ośrodkach zagranicznych. Łączna liczba jego cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji oraz indeks H: 170, Hirsch index h=11 wg Web of Knowledge.