prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Biography

Profesor Barbara Trzebicka jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w 1978 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra fizyki. W roku 1987 otrzymała stopień doktora nauk technicznych, nadany przez Radę Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2011 r. Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej nadała Jej stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie Chemia. W 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Barbarze Trzebickiej tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Zainteresowania naukowe prof. Barbary Trzebickiej obejmują: fizykochemię polimerów, struktury rozgałęzione polimerów i ich charakterystykę, procesy agregacji w roztworach, polimery termoczułe, dynamiczne i statyczne rozpraszanie światła w badaniach polimerów, powierzchnie do hodowli komórek, koniugaty polimer-peptyd, nanocząstki polimerowe do enkapsulacji substancji biologicznie aktywnych. W ostatnich latach podjęła także badania nad materiałami węglowymi i kompozytami polimerowo-węglowymi. Dotychczasowy dorobek publikacyjny prof. Barbary Trzebickiej obejmuje 125 prac w czasopismach z listy filadelfijskiej. Wyniki badań naukowych były też prezentowane na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych. Swoją aktywność zawodową związała z Polską Akademią Nauk. Pracuje jako profesor w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, w Pracowni Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu do spraw naukowych.