Prof. dr hab. Leszek Sirko

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Leszek Sirko

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Biography

Prof. dr hab. Leszek Sirko ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1980 roku. W 1986 obronił doktorat z fizyki w Instytucie Fizyki PAN. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku. Tytuł profesora tytularnego otrzymał w 2003 r. Jest laureatem nagrody PTF oraz nagrody Wydziału III PAN. Został wyróżniony złotym medalem na Targach Innova w Brukseli w 2016 r. Odbył staże zagraniczne m.in. w Max-Planck-Institut für Quantenoptik oraz w State University of New York at Stony Brook. W latach 2004 – 2011 był Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, a później, w latach 2011 – 2016 jego dyrektorem. Jest członkiem wielu rad naukowych. Od 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Fundacji “Pro-Physica” powołanej w 1990 r. w celu popierania inicjatyw przyczyniających się do wszechstronnego rozwoju fizyki polskiej. Prof. dr hab. Leszek Sirko zajmuje się fizyką układów nieliniowych i niskowymiarowych, chaosem kwantowym i klasycznym, bilardami i grafami kwantowymi oraz mikrofalowymi. Jest współautorem ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych oraz ponad 100 komunikatów konferencyjnych. Kierował wieloma projektami badawczymi, w tym krajowymi KBN i NCN. W latach 2008 – 2014 był koordynatorem projektu kluczowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie”. W latach 2013 – 2016 był kierownikiem projektu “European Action towards Leading Centre for Innovative Materials” (EAgLE) w ramach 7 Programu Ramowego. Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.